Dịch vụ

Suy giảm tinh trùng

1. Quá trình sinh tinh trùng.

Tinh trùng đuợc sinh ra từ các ống sinh tinh trong tinh hoàn. Quá trình hình thành tinh trùng bắt đầu  ...